Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kuruluşu, Etibank'ın enerji grubunun oluşturulması sonrası, 1954 yıllarında yapımına başlanan Adapazarı Tesisleri ile aynı zamana rastlamaktadır.

Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.11.1993 tarih ve 93/T-103 sayılı kararı ile TEDAŞ'a bağlı ortaklık olarak kurulan 7 Genel Müdürlük'ten biri, merkezi Sakarya'da olmak üzere Sakarya ve Bolu illerinde hizmet verecek olan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. olmuştur.

Türkiye elektrik dağıtım sisteminde piyasa düzenine geçiş çalışmaları çerçevesinde dağıtım bölgeleri baz alınarak elektrik dağıtım müesseseleri yeniden yapılandırılırken; TEDAŞ, 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Bu kapsamda dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek, Türkiye 21 elektrik dağıtım bölgesine ayrılmış, Körfez EDAŞ ile Sakarya EDAŞ 1 Mart 2005 tarihinde birleştirilerek; Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan 15 nolu dağıtım bölgesi olarak yeniden yapılandırılmıştır.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde SEDAŞ’ın %100 oranındaki hissesi, özelleştirilmek üzere ihaleye çıkılmıştır. 1 Temmuz 2008 tarihinde açılan ihaleyi, 600 milyon dolarlık teklifiyle kazanan Akkök-Akenerji-CEZ Konsorsiyumu için Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından da onay verilmiştir. SEDAŞ, 11 Şubat 2009 tarihinde Ankara'da düzenlenen devir teslim töreniyle Akkök-Akenerji-CEZ Ortak Konsorsiyumu'nun yönetimine geçmiştir.

11 Şubat 2009 tarihinde AKCEZ Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından %100 hissesi satın alınmıştır. SEDAŞ % 100 hissesi AKCEZ’e ait bir kuruluştur. SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan toplam 19.421 kilometrekarelik yüzölçümü üzerinde, 4 il, 45 ilçe, 47 belediye, 1.441 köyde, 1,6 milyon tüketiciye ve 3,4 milyon nüfusa 24 saat kesintisiz olarak enerji dağıtım hizmeti veren bir kuruluştur.

SEDAŞ’ın faaliyet konusu, elektrik dağıtım hizmetleri için yatırım programı kapsamında, yeni dağıtım tesisleri yapmak ve kapasite artışı sağlamak, mevcut şebekede ek tesisler yapmak, işletme bakım ve onarım çalışmalarını yapmak, bağlantı başvurularını değerlendirmek, elektrik tüketicileriyle bağlantı anlaşması yaparak hizmet vermek, tüketim sayaçlarından endeks okumak, aydınlatma çalışmalarını sürdürmek, elektrik dağıtımında sayaç değişim ve kalibrasyon işlemlerini yapmak, teknik ve teknik olmayan kayıplarla mücadele etmek, elektrik arızalarının, enerji kesinti süreleri ve sayılarının azaltılmasını, elektrik arzının sürekliliğini sağlamakla ilgili çalışmaları yürütmektir.

 
Tarihçe
 
Müdürlüğümüzün kuruluşu, Etibank'ın enerji grubunun oluşturulması sonrası, 1954 yıllarında yapımına başlanılan Adapazarı Tesisleri ile aynı zamana rastlamaktadır. Önceleri merkezi Ankara'da bulunan enerji tesisleri yapım ünitesine bağlı malzeme ambarı olarak görev yapan kuruluşumuz, 1963 yılında planlı döneme geçilmesi sonrası Mes'ul Mühendislik seviyesinde örgütlenmeye başlamıştır.
 
Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Bolu ve Zonguldak illerini kapsayıp 2. Bölge Mes'ul Mühendisliği adı altında yörenin enerji tesislerinin yapımını sürdüren kuruluşumuz, 1965 yılından itibaren kırsal yöredeki yerleşimlerde elektrik tesislerinin yapımı ile görevlendirilmiştir.
 
Aynı yıllarda, 15 ve 35 KV. ana dağıtım enerji hatlarının yapımını Şebeke Tesis Dairesi'nin üstlenmesiyle, kuruluşumuz “Köy Elektrifikasyonu 2.Bölge Mes'ul Mühendisliği”ne dönüştürülmüş ve çalışmalarını sadece kırsal yörenin elektriklendirilmesine yöneltmiştir. Personel sayısının artmaya başlaması, iş hacminin ve kapasitesinin büyümesiyle 5 Vilayeti (Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Bilecik) kapsayan 2.Bölge Mes'ul Mühendisliği 1969 yılında Bölge Başmühendisliği, 1972 yılında da Bölge Müdürlüğü'ne dönüştürülmüştür. 1972 yılından sonra iş hacminin ve kapasitesinin büyümeye devam etmesi nedeniyle bölgeye bağlı illerde başmühendislikler açılmaya başlanmıştır. Zonguldak ilinde 1973 yılında, Bolu ilinde 1975 yılında açılan başmühendislikler, genel müdürlük makamının uygun görüşleri ile 1977 yılında müdürlük haline dönüştürülerek bölgemizden ayrılmışlardır. Sakarya, Kocaeli ve Bilecik illerini kapsayacak şekilde hizmetlerini sürdürmeye devam eden bölge müdürlüğümüze, 1981 yılında başmühendisliğe indirgenen Bolu ve Zonguldak İlleri tekrar bağlanmıştır.
 
Genel müdürlüğümüzün elektrik dağıtım hizmetlerinin organizasyonu ve Belediye Elektrik İşletmeleri’nin kurumumuza devri çalışmaları sonrası kuruluşumuz; 01.11 1982 tarihinden 01.01 1983 tarihine kadar Sakarya ve Kocaeli İl Merkezi Belediye Elektrik İşletmelerini devralmak, işletmek ve de dağıtım hizmetlerini üstlenmek üzere Elektrik Dağıtım Bölge Koordinatörlüğü'ne, 1 Ocak 1983 tarihinden sonra ise Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdür Yardımcılığı'na dönüştürülmüştür. 01.06.1983 tarihinde İstanbul'daki S.S.Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Sakarya İl İşletme Müdürlüğü'ne dönüştürülen kuruluşumuz, Sakarya’ya münhasır çalışmalarını sürdürmüştür.
 
TEK Yönetim Kurulu'nun 24.09.1985 gün ve 109-36 sayılı kararı ile S.S.Sakarya Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü kurulmuş ve 233 sayılı K.H.K çerçevesinde 01.01.1986 tarihinden itibaren tüzel kişiliğini kazanarak Müessese Müdürlüğü'ne bağlı olan Sakarya ve Kocaeli İl Müdürlükler ile elektrik dağıtım hizmetlerini yürütmüştür 1989 yılında çalışma alanı içine Bolu İl Müdürlüğü de girmiş, ancak 1990 yılında bütün illerde müessese kurulması kararı çerçevesinde Kocaeli, Bolu illeri müessesemizden ayrılmıştır.
 
Türkiye de 1993 yılında TEDAŞ'ın bağlı ortaklığı olarak kurulan 7 Genel Müdürlük'ten biri SEDAŞ olmuş ve Sakarya ve Bolu illerini kapsarken, 1999 yılında Düzce İl statüsüne kavuşmuş ve SEDAŞ’ın görev alanında üçüncü il olarak yer almıştır. TEDAŞ 2004 de özelleştirme kapsamına alındıktan sonra Körfez EDAŞ ile Sakarya EDAŞ 1 Mart 2005 tarihinde birleştirilmiş, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan 15 nolu dağıtım bölgesi olarak yeniden yapılandırılmıştır.
 
SEDAŞ 11 Şubat 2009 tarihinde özel şirket statüsünde, 2006 yılından geçerli olmak üzere 30 yıllığına işletme hakkı devri ile AKCEZ’e devredilmiştir. 2013 yılında SEDAŞ perakende elektrik satış faaliyetini ayrıştırmış, elektrik perakende satış, fatura ve tüketim tahsilatı konuları dışında elektrik dağıtım faaliyetlerinin tümünü verimlilik esası ile sürdürmektedir.
 
Sorumluluklarımız
 
Türkiye’nin en önemli elektrik dağıtım şirketlerinden biri olan SEDAŞ’ın temel görevi, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde, 7/24 hizmet esasına dayalı olarak, arıza - onarım - bakım hizmetlerinin yerine getirilmesi, arıza süre ve sayılarını azaltarak bölgesinde 24 saat sürekli kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunulmasıdır.
 
SEDAŞ’ın bölgesinde satılan enerjiyle ilgili ölçüm yaptığı sayaçlarla ilgili görevi, 3516 sayılı yasa kapsamında şikayete bağlı olarak arızalı sayaçların değiştirilmesi, 10 yıllık damga süresini doldurmuş sayaçların damga ve kalibrasyon işlemlerinin yapılmasıdır. SEDAŞ, tüketicilerce temin edilen ve SEDAŞ tarafından bağlantısı yapılan yapı bağlantı hatlarının arıza tespitlerini yapmaktadır.
 
Dağıtım faaliyeti kapsamında elektrik tüketimlerinin sayaç bazında tespit edilip belirlenen okuma periyotlarında elektrik sayaçlarının okunmasını sağlamaktadır. Tüketim borcunu zamanında ödemeyen aboneler ile tüketicilerin mesken ya da işyerlerini tahliyelerinde ve yeni aboneliklerde, yasalar çerçevesinde açma-kesme hizmetlerinin yerine getirilmesi faaliyetini sürdürmektedir.
 
Enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi için denetim hizmetlerini gerçekleştirirken, bunun yanında şebekelerin yenilenmesi, gerilim düşümlerinin önlenmesi ve sistemin kompanse edilmesini sağlayarak, teknik ve teknik olmayan kayıpları en aza indirmeye çalışmaktadır.
 
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamında, enerji nakil hatlarında iletkenlerin altında ve yanında yer alan ağaçların dağıtım hatlarına zarar vermesinin önlenmesi ve teknik kalitenin sağlanması için hat bakımı kapsamında ağaç budama bakım işlemlerini yerine getirmektedir.
 
SEDAŞ, şebeke yönetimini sağlamaktadır. Elektrik enerjisinin şebeke üzerinden bilişim altyapısı ile uzaktan izlenebilmesi, arızalara en kısa sürede müdahale edilebilmesi, yüksek gerilim işletmeciliğinin yapılabilmesi için otomasyon ve SCADA sistemlerinin kurulup işletilmesini gerçekleştirmektedi.
 
Adres: Orhangazi Cad. Pk.160 Maltepe 54100 - Adapazarı -Sakarya / TÜRKİYE
Tel: (0264) 295 85 00 ALO 186
Fax: (0264) 275 10 48
E-posta: info@sedas.com